Startside
Program
Foredragsholdere
Om Trøndelagskonferansen
Kontakt

Kontakt

Om konferansen

Program

Foredragsholdere

Foredragsholdere

Program

Påmelding

INNLEDERE 2020

Hilde Lein

Hilde Lein er nestleder i utdanningsforbundet Trøndelag, og vil lede oss gjennom dag 2 som konferansier.

Hun har permisjon fra Steinkjer kommune hvor hun har jobbet i barnehage og støttesystemet. Hilde er engasjert! Glad i natur og kultur. Glad i hele Trøndelag!

Øystein Johannessen

Johannessen kom til stillingen som assisterende statsforvalter i Trøndelag fra rådmann-stilling i Sømna kommune. Han har bakgrunn blant annet som avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet og fylkesutdanningssjef i Nordland. Han har i tillegg ledererfaring fra høgskolesektoren og privat sektor. Johannessen er cand.philol. fra Universitetet i Tromsø og har mastergradskurs i utdanningsadministrasjon fra University of New England i Australia.

Maria Tanem Møller

Maria Tanem Møller er seksjonsleder i avdeling for utdanning og kompetanse, Trøndelag fylkeskommune.

Anne Berit Emstad

Anne Berit Emstad er professor i skoleledelse, og innovasjonsleder ved institutt for lærerutdanning NTNU. Hun er involvert i lederutvikling på alle nivå i utdanningssektoren, og jobber med utvikling av lærende ledelse og profesjonelle læringsfelleskap på skoleeiernivå, og på skolenivå i grunnskole og videregåendeskole. Dette følges kontinuerlig opp med forskningsarbeid, som dermed er nært knyttet til praksisfeltet og samarbeid med  skoleledere.

Morten K. Strand

Morten Krogstad Strand er til daglig rektor ved Kattemskole, som er en barneskole i Trondheim med i underkant av 400 elever. Hanjobber også som universitetslektor ved NTNU, Institutt for lærerutdanning. Veduniversitetet underviser og forsker han innen skoleledelse, med særlig fokus påprofesjonelle læringsfellesskap med skoleledere.

Lise Vikan Sandvik

Sandvik er professor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hennes interessefelt er vurdering, skoleutvikling og partnerskap i lærerutdanning, og har omfattende erfaring fra forsknings- og utviklingsprosjekter som omhandler ledelse av læreres læring, profesjonelle læringsfellesskap og utvikling av vurderingskulturer i ulike skoleslag. Lise er engasjert i desentralisert kompetanseutvikling og i oppfølgingsordningen. Hun leder forskningsgruppen Professional Learning in Assessment Communities (PLAC) som har flere prosjekter om vurdering og skoleutvikling i sin portefølje, og er nestleder for forskningsprosjektet GoingGradeless som forsker på videregående skoler i Norge som praktiserer redusertbruk av karakterer.

 

Margrethe Hestad Kavli

Margrethe Hestad Kavli er fylkeslagsleder i Skolelederforbundet Trøndelag. Hun jobber også som rektor på Byafossen barneskole i Steinkjer kommune.

Anja Solvik

Solvik er utdannet lærer i kunst og håndverk, og har undervist i kunstfag i den videregåendeskolen i mange år.  Hun har ledet en landsomfattende folkebevegelse for et trygt fødetilbud - Bunadsgeriljaen. Hun vil snakke litt om ledelse, noe om å motivere andre, men først og fremst vil hun inspirere oss med humor.

Ann Kristin Geving

Geving har hatt ulike jobber innen utdanningssektoren:  Lærer, inspektør, rektor, oppvekstsjef i Selbu og Stjørdal.  Fra 1. juni 2021 har jeg jobbet som sektorleder for grunnskoleområdet på Stjørdal.

Mette Meidell

Mette Meidell eruniversitetslektor i organisasjon og ledelse ved institutt for lærerutdanningenved NTNU. Hun underviser på Den nasjonale rektorutdanningen, Masterstudiet iskoleutvikling og utdanningsledelse og Master i lærerspesialist. Meidell harflere oppdrag knyttet til Desentralisert kompetanseutvikling (DEKOM) ogi Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis på regionalt,fylkeskommunalt- og kommunalt nivå i flere fylker. Meidell har lang erfaringsom lærer, spesialpedagog, skoleleder og kommunalsjef. Hennesforskningsinteresser er i hovedsak rettet mot kompetanseutvikling ogorganisasjonsutvikling innen oppvekstsektoren.

Gro Skoglund

Gro Skoglund er koordinator for skoleutvikling iGjøvikregionen og har ansvaret for å koordinere regionens arbeid med Desentralisert ordning (Dekom) og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk oginkluderende praksis. Hun er utdannet lærer og har over 20 års erfaring frapraksisfeltet som kontaktlærer, teamleder, språk- og leseveileder, ressurslærerog Karriereveileder på ungdomstrinnet. Skoglund har videreutdanning innentemaene spansk, språk-  ogleseveiledning, lesevansker og leseforståelse og karriereveiledning. Hun harhatt roller i arbeid med organisasjonsutvikling og kollektivkompetanseutvikling i egen organisasjon og kommunalt, siden 2010.

Kristin Holm Jensen

Kristin Holm Jensen er statsviter og tidligere statssekretær i KMD, KD og Finansdepartementet for Jan T. Hun er nå avdelingsdirektør for Kultur og utdanning i KS-Kommunesektorens organisasjon med ansvar for oppvekst, kultur og utdanning.

Sølvi Lillejord

Lillejord har bakgrunn som lærer og skoleleder, og har publisert flere bøker og artikler på temaet skoleledelse og utdanningspolitiske spørsmål, partnerskap i lærerutdanningen og kvalitetsutvikling i skolen. Hun er dr.philos. fra 2000, har vært professorog instituttleder ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. I perioden 2013 til 2018 var hun Direktør forKunnskapssenter for utdanning , og Fagdirektør for lærerutdanningen vedUniversitetet i Bergen (2018-2020). Fra 2019 til 2021 ledet hun enregjeringsoppnevnt ekspertgruppe for skolebidrag. Lillejord er også Honorary Research Fellow vedDepartment of Education, Oxford University.

Hilde Forfang

Hilde Forfang er høgskolelektor i pedagogikk og har arbeidet på SePU siden 2014. Hun er utdannet allmennlærer og har master i tilpasset opplæring. Hun har tidligere arbeidet som rektor i grunnskolen og som rådgiver på kommunalt skoleeiernivå. I tillegg har Hilde erfaring fra barnehagesektoren, både som styrer og konstituert barnehagesjef.

Forfang er prosjektleder for «Inkluderende læringsmiljø» i Hamarregionen. Videre er hun tilknyttet Master i utdanningsledelse ved Høgskolen i Innlandet, samt tilleggsmodulene «Ledelse av utviklings- og endringsarbeid» og «Skolemiljø og ledelse» i rektorutdanningen som Høgskolen i Innlandet tilbyr sammen med Oslo MET.

Foredraget tar utgangspunkt ieget doktorgradsarbeid og vil belyse hvordan skoleeiere i små kommuner i ruraleregioner sammen har etablert strukturer for ledelse og kollektiv læring påtvers av kommunegrenser.

Halvard Hølleland

Halvard Hølleland er statssekretær for kunnskapsministeren.

Robert Øyum-Jakobsen

Robert er utdannet lærer og tar for tiden master i skoleledelse ved NTNU ILU. Han har jobbet i over 20 år på barne- og ungdomstrinn, som kontaktlærer, teamleder, avdelingsleder og rektor. Er i dag utviklingsveileder for ansatte i barnehager, PPT og skoler i region Trøndelagsørvest. Samarbeider med Nord universitet, NTNU og DMMH om Dekom, Rekom, Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis og Veiledningsordningen for nyutdannede. Bor i Børsa i Skaun kommune.

Eirin Wik

Eirin Wik har jobbet i skoleverket siden 1999, først i Malvik kommune på Sveberg skole. Starta i 2008 på Selbustrand skole i Selbu kommune, og har vært rektor der siden 2014. Hun har tatt videreutdanning innenfor ledelse (rektorskolen) og i skolemiljø og ledelse og læreplanutvikling.

Åge Pedersen

Åge Pedersen har 21 års erfaring som skoleleder. 6 år i Trondheimsskolen og 15 år i Stjørdalsskolen. Han har en master i skoleledelse og jobber som nå som rektor ved Fosslia skole i Stjørdal kommune. Han vil bidra med erfaringer fra det lokale arbeidet ved skolen, i samarbeid med NTNU, gjennom DEKOM-prosjektet (pulje 1).

Carl Fredrik Dons

I løpet av de senere år har Dons ledet NTNUs Rektorutdanning, men underviser nå på master i skoleutvikling og utdanningsledelse med faglig ansvar for emnet Digitalisering og ledelse. Carl Fredrik Dons ledet NTNUs følgeforskning knyttet til KS oppvekstprogram ABSOLUTT og deltar i NTNUs forskningsprosjekt Ledelse i Covid 19. Dons er også involvert i flere DEKOM prosjekter med et særlig ansvar for ledelsefeltet.  

Lasse Arntsen

Lasse Arntsen har vært oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune siden 1.april 2021, og har ansvar for alle tjenester til innbyggerne i alderen 0-18år. Han har tidligere hatt ulike jobber innenfor utdanningssektoren: Lærer, seniorrådgiver hos KS-Konsulent as, kommunalsjef for oppvekst, kultur og tekniske tjenester i Malvik kommune, utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, prosjektleder i Utdanningsdirektoratet og regiondirektør for Statped midt.

Nina Aa. Vasseljen

Nina Aa. Vasseljen er universitetslektor ved lærerutdanningapå NTNU. Hun leder «Ny som lærer i Trøndelag», har veiledningspedagogikk, skolebasert kompetanseutvikling, universitetsskole, lærerspesialistutdanning og pedagogikk som arbeidsfelt, og forsker for tida på bruk av Lesson Study i skolebasert kompetanseutvikling. Nina har jobbet 20 år som lærer og leder i grunnskolen.